Uvod

 

Marca 2014 na Andragoškem centru Slovenije zaključujemo projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014, ki ga izpeljujemo ob finančni podpori Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

20. marca 2014 je v Hotelu Plaza v Ljubljani, potekala zaključna konferenca projekta z naslovom Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje. Predstavili smo rezultate obeh aktivnosti, Razvoj pismenosti ter Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih, ter skupaj z udeleženci razmišljali o nadaljnjem razvoju obeh področij. Dopoldan je delo na konferenci potekalo plenarno, popoldan pa v delovnih skupinah - teme so predstavljene v programu. Objavljamo prispevke in zaključke sodelujočih.

Projekt je sestavljen iz dveh aktivnosti:

Razvoj pismenosti   Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
 

Razvoj pismenosti odraslih je bila raziskovalno, razvojno in aplikativno naravnana aktivnost. Na podlagi raziskovalnega dela, smo pripravili opisnike za temeljne zmožnosti ter razvili številna strokovna in učna gradiva, ki se vsebinsko nanašajo na temeljne zmožnosti in vsebine za zviševanje splošne izobraženosti odraslih. Dodano vrednost projekta predstavlja 16 izvirnih gradiv, ki so samostojne vsebinske celote in so javno objavljena na spletnih straneh Andragoškega centra Slovenije. Nekatere smo povezali v serije ali zbirke in jih dodobra preizkusili s pomočjo praktikov.

Nova spoznanja, ki so dosežek raziskovalnega dela projekta, smo v praksi preverjali in aplicirali preko usposabljanj  učiteljev in mentorjev, ki delujejo v programih za ranljive skupine odraslih. Dosežki aktivnosti so bili večkrat javno predstavljeni in ovrednoteni s strani različnih deležnikov ne le v slovenskem ampak tudi evropskem prostoru. Intenzivno smo sodelovali s celotno mrežo izobraževalnih organizacij, ki izvajajo programe za razvoj  pismenosti, program Projektno učenje za mlajše odrasle in Računalniška pismenost za odrasle.

 

Aktivnost Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja je bila namenjena nadaljnjemu razvoju in implementaciji modelov in orodij za ugotavljanje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih, s poudarkom na pripravi in izpeljavi temeljnega in nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev, ki izvajajo postopke ugotavljanja in vrednotenja, na strokovni podpori in spremljanju vseh dejavnosti na področju ter na pripravi novega strokovnega gradiva.

Strokovno smo podpirali in sodelovali s 15 izobraževalnimi organizacijami, ki zagotavljajo dejavnosti vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih, in so bile izbrane v okviru javnega razpisa za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Svoje izkušnje bodo predstavniki izbranih izobraževalnih organizacij predstavili na zaključni konferenci.

Več   Več